ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین حداقل دو نفر شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می‌باشند و اگر شرکا قراری بر خلاف مورد فوق بین خود مقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

یکی دیگر از شرکت هایی که بعد از شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در امور تجارتی مورد استقبال واقع می شود شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی از جمله شرکت های شخصی محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت ایفا می نماید.

مواد ١١٦ و ١١٧ قانون تجارت، شرکت تضامنی را شرکتی می‌داند که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین حداقل دو نفر شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می‌باشند و اگر شرکا قراری بر خلاف مورد فوق بین خود مقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بلافاصله بعد از نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا (در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد) و عباراتی از قبیل و شرکا یا برادران قید شو.د مانند شرکت تضامنی حسن زاده و برادران. شرکت تضامنی وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد (ماده ١١٨ ق.ت.).

در شرکت تضامنی تقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولی شرکا می‌توانند ترتیب دیگری برای تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند.

اداره شرکت تضامنی با مدیری است که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می‌شود. مسئولیت مدیر در اداره شرکت در قبال شرکا مسئولیت وکیل است در مقابل موکل (ماده ١٢٠ و ١٢١ ق.ت.).

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت کلیه شرکا بعمل می‌آید و فلسفه این امر به دلیل وجود شخصیت شرکا می‌باشد (ماده ١٢٣ ق.ت.).

مطالبه پرداخت دیون شرکت از شرکا به انتخاب طلبکار می‌باشد. طلبکار می‌تواند از یک یا چند نفر از شرکا درخواست پرداخت دیون شرکت را بنماید و شریکی که از او درخواست پرداخت دیون شده نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت بیش از سهم وی در شرکت می‌باشد از پرداخت خودداری نماید و در صورت پرداخت دیون شرکت توسط احدی از شرکا این شخص حق دارد به نسبت سهم الشرکه به سایر شرکا مراجعه نماید و اگر در اساسنامه ترتیب دیگری برای پرداخت دیون مقرر شده باشد در روابط فیمابین شرکا آن امر مجری خواهد بود (ماده ١٢٤ ق.ت.).

هیچکدام از شرکای تضامنی نمی‌توانند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت شرکت تضامنی که وی در آن شریک است اقدام ورزند. (ماده ١٣٤ ق.ت.) تازمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد باید درخواست پرداخت قروض از خود شرکت به عمل آید و در صورت انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند به شرکا برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند (ماده ١٢٤ ق.ت.).

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی:

 1. تقاضانامه ٢ برگ
 2. شرکت نامه ٢ برگ
 3. اساسنامه ٢ جلد 
 4. فتوکپی شناسنامه شرکا 
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

انحلال شرکت های تضامنی:

مواردی که باعث انحلال شرکت های تضامنی می‌گردد:

 1. شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.
 2. شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روزصورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکتها نشده باشد.
 3. در صورتی که ورشکست شده باشد (ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد).
 4. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی.
 5. در صورت تراضی تمام شرکا. 
 6. در صورتی که احدی از شرکا بنا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.
 7. در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود و سهم ورشکسته در شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیون وی نباشد، می توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند، مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند. در این صورت سایر شرکا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.
 8. در صورتی که احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.
 9. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه.
 10. در صورت انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.
 11. هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانی که دیون شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند، ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند (ماده ١٢٦ ق.ت.) و در صورتی می توان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد که شرکت منحل شده باشد.
 12. هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامناً با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده ١٢٥ ق.ت.) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود (مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت.).

هشدار