رتبه بندی مهندسین مشاور | رتبه بندی مشاوران

اخذ رتبه مشاور

رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور:

شرکت های مهندسین مشاور اشخاص حقوقی هستند که با موضوع مشاور و طراحی نظارت در پروژه های عمرانی فعالیت می نمایند.

 

رشته های مشخص شده که شرکت های مهندسین مشاور می توانند احراز نمایند:

شرکت های مهندسین مشاور در رشته های ذیل در سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت می شوند:

 1. گروه شهرسازی و معماری
 2. گروه راه و ترابری
 3. گروه مهندسی آب
 4. گروه مطالعات كشاورزی
 5. گروه انرژی
 6. گروه پست و مخابرات
 7. گروه صنعت
 8. گروه معدن
 9. گروه نفت و گاز
 10. گروه مطالعات آماری
 11. گروه ميراث فرهنگی
 12. گروه خدمات مديريت
 13. گروه اقتصاد
 14. گروه تخصص های مشترک

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.