تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت ثبت شده:

هر شرکتی بر مبنای اهدافی تاسیس می شود و موضوع آن برگرفته از همان اهداف می باشد. این اهداف خط مشی شرکت را تعیین می کنند.

شرکا می تواند در طی مدت فعالیت با در نظر گرفتن صلاحدید اکثریت شرکا یا سهامداران از طرق کاهش یا افزایش مطالب، تغییری در موضوع اعمال کنند.

در راستای تغییر موضوع باید توجه شود در هنگام افزایش از مباحث و مطالبی استفاده گردد که غیر قانونی و غیر مجاز نباشند. اگر در این زمان مبحث اضافه شده نیاز به مجوز دارد باید برای دریافت آن به مراجع ذیصلاح مراجعه نمود.

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر موضوع شرکت:

  1. کپی کارت ملی شرکا و شماره تلفن همراه آنها (حتما باید خط بنام سهامدار باشد)
  2. مدارک شرکت شامل آخرین روزنامه رسمی و صورتجلسه مجمع شرکت که 100% شرکا یا سهامداران باشند
  3. درخواست موضوع جدید

هشدار