نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت ها:

قبل از دادن شرح در مورد نقل و انتقال سهام، باییستی توضیحی در مورد تعریف سهام ارائه داد.

 

سهام به چه معناست؟

سهام جمع سهم است، سهم سندی است که امکان دارد با نام یا بی نام باشد و از طریق آن مشخص می گردد که هر یک از سهامداران چه میزان در شرکت مشارکت دارند، منافعشان به چه میزان است و تعهدات در قبال شرکت به چه شکل است.

 

نقل و انتقال سهام به چه معناست؟

نقل و انتقال سهام به معنی جا به جا شدن سهم می باشد، از جایی به جای دیگر یا از شخصی به شخص دیگر.

خارج شدن یک نفر یا چند نفر از سهامداران و واگذاری سهام خود به اعضای قبلی یا عضو یا اعضای جدید.

در شرکت سهامی نقل و انتقال به صورت آزادانه صورت می گیرد.

در راستای نقل و انتقال واگذار کنندگان سهام و دریافت کنندگان آن باید به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه و با پرداحت مالیات انتقال سهام، اصل گواهی پرداخت مالیات را اخذ نموده و به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید تا در سوابق ثبتی خود بایگانی شود. کلیه موارد فوق در صورت جلسه ای تنظیم می گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام:

  1. نامه درخواست به موسسه که نحوه نقل و انتقال سهام را مشخص نماید.
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران قدیم و جدید.
  3. کپی آخرین صورت جلسه تغییرات که صدرصد صاحبان سهام را نشان دهند.
  4. آدرس دقیق محل سکونت سهامداران جدید و قدیم.

هشدار