هشدارهای قانونی

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار و کاربرد هر کدام

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار و کاربرد هر کدام

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار چیست و کاربرد هر کدام چیست؟

سابقه کاری معمولا در بیمه های اجباری و کارگاه های تحت شمول قانون کار ایجاد می گردد و اگر به ارگانی خارج از شمول قوانین کار انتقال پیدا کنید می تواند به عنوان سابقه کاری به سابقه تان اضافه گردد.

در بعضی از کشورها هم برای دادن امکاناتی مانند اقامت و یا پذیرش درخواست سابقه کاری می نمایند.

سابقه کاری معمولا سابقه بیمه هم باید داشته باشد یعنی بیمه پردازی هم باید برای آن صورت پذیرد.

سابقه بیمه از هر طریقی قابل ایجاد است مانند بیمه های اجباری یا بیمه های خویش فرما و عمدتا و صرفا برای دریافت خدمات بیمه ای، درمانی و نهایتا بازنشستگی مورد استفاده قرار می گیرد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.