تفاوت کارگر با کارمند

تفاوت کارگر با کارمند

لفظ کارگر در ماده ۲ قانون کار:

موضوع قابل توجه در مورد تعریف کارگر آن است که لفظ کارگر بر اشخاص حقیقی دلالت دارد و شرکت ها و موسسات کارگر محسوب نمی شوند.

همچنین لفظ به هرعنوان در ماده مذکور، نشان دهنده عام بودن مفهوم کارگر است یعنی کسانی که کار یدی یا فنی انجام می دهند، مانند: دکتر، مهندس، کارگر ساده و...

 

تفاوت کارگر با کارمند:

واژه کارگر را در مورد کسی بکار می برند که کارشان جنبه یدی یا فنی داشته باشد و بر عکس به کسانی که کارشان جنبه فکری دارد یا با نوشتن، دفتر و محاسبه و مانند آن سر و کار دارند کارمند می گویند.

ولی از نظر مفهوم حقوقی، رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه ایست حقوقی که براساس چگونگی و کیفیت ارتباط میان دو طرف یعنی دادن دستور و نظارت بر کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما و انجام کار زیر نظر کارفرما در برابر دریافت مزد از سوی کارگر خلاصه می شود.

در این رابطه، نوع کار مهم نیست مثلا حسابدار، ماشین نویس از نظرعرف کارمند ولی از نظر حقوقی و دیدگاه قانون کار کارگر محسوب می شود.

مطالب مرتبط