هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی:

جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. کلیه فاکتورهای هزینه و خرید بایستی به نام شرکت به همراه تاریخ بدون خط خوردگی ممهور به مهر فروشنده باشد.
  2. برای کلیه پرسنل استخدامی بایستی لیست حقوق تنظیم و از لیست فوق یک نسخه در پایان هر ماه به حوزه مالیاتی و یک نسخه به سازمان تامین اجتماعی مربوطه تحویل و رسید اخذ گردد قابل ذکر است در صورتی حقوق پرداختی به پرسنل قابل ثبت در دفاتر مالیاتی می‌باشد که در لیست مربوطه منظور گردد، علاوه بر این عدم ارائه لیست حقوق به دارایی در پایان هر ماه مشمول جرائم مالیاتی می‌شود.
  3. هزینه پیمانکاران دسته دوم در صورتی قابل ثبت در دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی می‌باشد که مستند به قرارداد بوده و بیمه مالیات آن نیز کسر گردد.
  4. هزینه اجاره ماشین‌آلات دفتر کار در صورتی قابل ثبت در دفاتر قانونی می‌باشد که با مالک خودرو و دفتر کار اجاره نامه رسمی تنظیم و مالیات اجاره نیز پرداخت گردد.
  5. کلیه فاکتورهای خرید، فروش و قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث در صورتی قابل ثبت در دفاتر حسابداری و اظهارنامه مالیاتی است که مستند به شماره سریال و تاریخ باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.