هشدارهای قانونی

تکلیف کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار

تکلیف کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار

در صورت بروز حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده را به عمل آورد و ظرف سه روز، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند. در صورتی که کارفرما بابت انجام اقدامات اولیه، متحمل هزینه هایی شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را خواهد پرداخت کرد.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه، به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات فنی و بروز بیماری، ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از سوی کارفرما باشد، کلیه هزینه های درمان و مستمری که به بیمه شده و افراد تحت تکفل وی تعلق می گیرد، از کارفرما وصول خواهد شد.

کارفرما، مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگانش مانند مدیر یا مسئول اداره کارگاه، در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

در صورتی که کارفرما، از کسر حق بیمه سهم کارگر، خودداری نماید، مسئولیت پرداخت، به عهده شخص کارفرما است؛ و نه کارمند یا کارگر او.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی، در قبال هر بیمه شده، مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون است؛ اما اگر برای بیمه شده ای، طی مدتی از طرف کارفرما، حق بیمه پرداخت نشده باشد، سازمان نمی تواند تعهدات خود و حقوق بیمه شده را نادیده بگیرد. در این موارد، سازمان، حق بیمه خود را، از کارفرما دریافت کرده و حقوق بیمه شده را لحاظ خواهد کرد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.