هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها؛

از امضا نمودن ذیل مدارک ثبت و صورتجلسه تغییرات به جای سایر شرکا تاکیداً خودداری گردد.

در صورت احراز این مسئله با مشکلات قانونی مواجه خواهید شد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.