هشدارهای قانونی

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

1- عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايی حسب مورد است.

چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت برای آنان متصور است:

اول: مودی مزبور توسط واحد مالياتی شناسايی گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجرای قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و برای عدم ثبت نام تا زمان شناسايی به ميزان 75% ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.

دوم: مودی بعد از مهلت مقررثبت نام می كند. در اين حالت از زمانی كه مشمول اجرای قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

2- عدم صدور صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يک برابر ماليات متعلق (100%) است.

3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يک برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق(100%) است.

4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% ماليات متعلق است.

5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايی به بعد حسب مورد، معادل 50 % ماليات متعلق است.

6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25 % ماليات متعلق است، بنابراين در صورتی كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل 50 % ماليات متعلق خواهند بود.

7- تاخير در پرداخت ماليات‌های موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌ای به ميزان 2%در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.

جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتی تاخير كمتر از يک ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.