چاپ کردن این صفحه

هشدارهای قانونی

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

1- عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايی حسب مورد است.

چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت برای آنان متصور است:

اول: مودی مزبور توسط واحد مالياتی شناسايی گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجرای قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و برای عدم ثبت نام تا زمان شناسايی به ميزان 75% ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.

دوم: مودی بعد از مهلت مقررثبت نام می كند. در اين حالت از زمانی كه مشمول اجرای قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

2- عدم صدور صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يک برابر ماليات متعلق (100%) است.

3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يک برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق(100%) است.

4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% ماليات متعلق است.

5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايی به بعد حسب مورد، معادل 50 % ماليات متعلق است.

6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25 % ماليات متعلق است، بنابراين در صورتی كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل 50 % ماليات متعلق خواهند بود.

7- تاخير در پرداخت ماليات‌های موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌ای به ميزان 2%در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.

جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتی تاخير كمتر از يک ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.