هشدارهای قانونی

جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

جریمه عدم تسلیم لیست بیمه تامین اجتماعی:

جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان 10 درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود.

این وضعیت زمانی روی می دهد که:

1- کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل 10 درصد از کل بدهی (حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

2- چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه 10 درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

3- در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار 10درصد جریمه تعلق می گیرد.

چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از 40 درصد بخشودگی در جرائم بهره مند خواهد شد .

 

جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.