هشدارهای قانونی

حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

کارفرمایان همیشه دقت داشته باشید که طبق قانون تامین اجتماعی دارای حقوق زیر هستید و می توانید آن را از شعبه تامین اجتماعی خود مطالبه کنید:

اطلاع از مستنداتی (قوانین، مقررات و دستورالعمل) که مبنای عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به آنها است. تامین اجتماعی در این موارد مکلف به رفع ابهام است.

اطلاع از نتیجه بازرسی های شعبه تامین اجتماعی از کارگاه خود؛ ارائه توضیحات یا اعتراض به آن.

اعلام شدن هر گونه نقص یا مغایرت احتمالی با لیست حقوق و دستمزد ارائه شده، ظرف نهایتا شش ماه از تاریخ ارائه لیست به بیمه.

اعتراض به میزان بدهی برآوردی از سوی شعبه تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، و رسیدگی به این اعتراضات در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات.

اعتراض به نظر کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات، در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده از سوی این کمیسیون، بیشتر از 150هزارتومان باشد، حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و رسیدگی به آن در کمیسیون تجدیدنظر تشخیص مطالبات.

شرکت در هر جلسه ای که در کمیسیون های فوق برگزار می شود و ارائه توضیحات لازم.

ارائه پاسخ استعلام وضعیت بدهی کارگاه، در هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاه، ظرف 15 روز از تاریخ دریافت استعلام. در غیر این صورت انجام معامله بلامانع است.

صدور مفاصاحساب، در مواردی که صدور مفاصا حساب حسب قوانین نیاز است ، با تقاضای کارفرما، نهایتا ظرف 30 روز، در صورتی که کارفرما بدهی نداشته باشد.

ارائه تقاضای بازنشستگی برای کارگرانی که پس از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی (شصت سال) حداقل پنج سال کار کرده اند.

ارائه درخواست تقسیط برای پرداخت بدهی خود. سازمان نیز می تواند این گونه بدهی ها را حداکثر تا 36 قسط تقسیط نماید. اما به خاطر داشته باشید چنانچه هر یک از قسط ها به موقع پرداخت نشود باقیمانده اقساط به دین حال تبدیل می گردد و باید یکجا پرداخت شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان بیمه موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.