هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای قانونی در خصوص رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای قانونی در خصوص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها:

کلیه مدارک موجود در خصوص پرونده رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها شامل: قراردادها، مدارک بیمه پرسنل، مدارک ثبتی، مدارک تحصیلی و ... توسط سازمان های ذی ربط استعلام و در بسیاری از مواقع اصل آنها رویت می گردد.

لذا مدیران محترم شرکت ها مراقب افراد سودجو و فاقد هویت که در این زمینه تبلیغات واهی و خلاف واقع می نمایند، باشند.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.