هشدارهای قانونی

روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

چنانچه پیمانکار یک شرکت دولتی هستید، این روند اجرایی را همیشه به خاطر داشته باشید تا بعدا با سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلات حقوقی و بیمه ای نشوید:

1) کارفرما در متن قرارداد پیمانکار را متعهد می نماید که کارکنان خود و کارکنان فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.

2) کارفرما باید 5 درصد مبلغ ناخالص کارکرد را، از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و نزد خود نگاه دارد.

3) پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما به شعبه سازمان تامین اجتماعی تحویل گردد.

4) شعبه تامین اجتماعی، پس از دریافت قرارداد، برای کارگاه تشکیل پرونده می دهد و شماره کارگاه اختصاص می دهد.

5) پیمانکار، صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده، تنظیم نموده و حق بیمه را پرداخت می نماید.

6) به ازای هر مقدار حق بیمه ای که پیمانکار در هر مقطع به سازمان تامین اجتماعی می پردازد، با گواهی شعبه تامین اجتماعی، معادل آن از مبلغ 5 درصد، باقی مانده نزد کارفرما، به پیمانکار مسترد می شود.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.