هشدارهای قانونی

شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی و محاسبه ماليات به نرخ صفر:

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهای مستقيم و ساير اصلاحات مالياتی در ساير قوانين تا تاريخ مذکور، بهره مندی از هرگونه معافيت مالياتی يا مشوق مالياتی و يا اعمال معافيت از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر برای موديان مشمول اين معافيت ها، علاوه بر ساير شرايط مندرج در قوانين مربوط، منوط به رعايت مقررات زير می باشد:

1- موديان می بايست اظهارنامه مالياتی، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالياتی کشور تسليم نمايند.

این مهلت، پایان خرداد ماه سال بعد خواهد بود و عدم رعایت این مهلت، جرائم مالیاتی را در پی خواهد داشت.

2- مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتی کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازی، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. اين شرايط برای کليه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور برقرار می باشد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.