ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چيست؟ آيا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نيز می شود؟

نظريه شماره 7/909 مورخ 1387/2/18

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نكند موجب سلب دو اثر از آن می شود: اولاً: مسؤوليت تضامنی ظهرنويسان زائل مي شود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت يک سند عادی اقرار به دين درمی آيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يک سند عادی قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتی ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامنی خواهد داشت).

با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامنی متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نيز می شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويی كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چک می تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

مطالب مرتبط