هشدارهای قانونی

ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

غیر از سال مالی عمده اشخاص که مطابقت با سال شمسی دارد، دو سال مالی دیگر که مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:

1. سال مالی که منطبق با سال میلادی است.

2. سال مالی که منطبق با سال تحصیلی است.

ولی در هر حال سال مالی اشخاص حقیقی، همان سال مالیاتی منطبق با سال شمسی می باشد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.