هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در مورد مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

هشدارهای قانونی در مورد مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

هشدارهای قانونی در مورد مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی:

  1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها) ؛ مکلفند بلافاصله بعد از ثبت شرکت و شروع کار تجاری یا خدماتی در اداره دارایی شهرستان مربوطه تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
  2. عطف به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی (شرکت ها و موسسات) و حقیقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می باشند لذا بایستی بعد از تاسیس شرکت بلافاصله نسبت به پلمپ دفاتر قانونی از اداره ثبت شرکت های محل فعالیت اقدام نمایند.
  3. عطف به ماده 192 قانون مالیات های مستقیم: عدم ارائه دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی شرکت ها در موعد مقرر معادل 40% مالیات متعلقه را شامل می شود، لذا کلیه شرکت ها بایستی تا پایان سال مالی یا تیر ماه سال مالی بعد نسبت به تنظیم اظهار نامه مالیاتی هر سال و تسلیم آن به حوزه مالیاتی اقدام نمایند در غیر این صورت مالیات آنها از طریق علی الراس محاسبه می گردد. در صورت نیاز کلیه خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ثبت فعالیت ها در دفاتر قانونی، حضور در کمیسیون ها، مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات مالی توسط موسسه مشاوران کسری انجام می گردد.

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.