هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص مالیات و بیمه پرسنل شرکت ها

هشدارهای قانونی در خصوص مالیات و بیمه پرسنل شرکت ها

هشدارهای قانونی در خصوص مالیات و بیمه پرسنل شرکت ها:

  1. کلیه شرکت ها طبق قانون موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده عملکرد خود اقدام در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند.
  2. کلیه شرکت ها و موسسات موظفند نهایتاً تا یک ماه بعد از ثبت قانونی خود نسبت به تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی مربوطه اقدام نموده و مالیات نیم در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نمایند در صورت عدم تشکیل پرونده و عدم پرداخت مالیات نیم در هزار جریمه ای معادل دو تا سه برابر مالیات فوق به شرکت تعلق می گیرد.
  3. عطف به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه شرکت ها و موسسات مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می باشند لذا بایستی بعد از تاسیس شرکت بلافاصله نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایند.
  4. عطف به ماده 192 قانون مالیات های مستقیم: عدم ارائه دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی در موعد مقرر جریمه ای معادل 40% مالیات متعلقه را شامل می شود لذا کلیه شرکت ها بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی هر سال تا پایان سال مالی یا حداکثر تا چهار ماه بعد اقدام نمایند.
  5. در خصوص استخدام پرسنل دقت گردد با آنها قرارداد کاری که قوانین کار در آن لحاظ شده باشد منعقد نموده و بیمه آنها نیز پرداخت گردد. طبق قوانین تامین اجتماعی و اداره کار استخدام یک نفر حتی برای یک روز مستلزم انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه می باشد در غیر این صورت شرکت مشمول جرائم قانونی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین کار و تامین اجتماعی با کارشناسان با موسسه مشاوران كسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.