هشدارهای قانونی

موارد ابطال کد اقتصادی

موارد ابطال کد اقتصادی

در موارد ذیل شماره اقتصادی یا کد اقتصادی باطل می گردد:

1) فوت اشخاص حقیقی

2) اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3) انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت

4) صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی

عدم انجام تکالیف مقرر در آئین نامه مذکور و دستورالعمل های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.