هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 1

نکاتی از حقوق تجارت 1

نکته ۱: معاملات اسناد سفته و چک را شامل نمی شود. پس معامله ای که مورد معامله آن بروات باشد مشمول بند ۸ ماده ۲ محسوب می شود.

نکته ۲: معاملات برواتی ممکن است بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

نکته ۳: عمليات بيمه در حال حاضر مطابق قانون تأسيس بيمه مركزی و بيمه گری بايد مانند عمليات بانکی در قالب تشكيل شركت سهامی عام انجام پذيرد.

نکته ٤: انجام عمليات بيمه، مطابق قانون فوق در حال حاضر مستلزم اخذ پروانه از بيمه ی مركزی ايران است.

نکته ۵: در خصوص کشتی سازی و کشتی رانی موضوع بند ۱۰ ماده، همه ی اقسام معاملات راجع به كشتی صرف نظر از قصد طرف، ذاتاً تجاری است. به عنوان مثال اجاره ی كشتی يا معاوضه و وديعه يا عاريه كشتی همگی ذاتاً تجاری اند.

نکته ٦: در یک تقسیم دیگر اعمال تجاری بر دو قسم هستند: اعمال تجاری که به محض انجام تجاری تلقی می شوند واعمال تجاری که باید در قالب بنگاه و تکرار انجام شود.

نکته ۷: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می باشند.

نکته ۸: برخی اعمال تجاری در صورت تکرار تجاری قلمداد می شوند که شامل تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاه های عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات و تأسیس و بکار انداختن کارخانه می باشند.

نکته ۹: اعمال تجاری حکمی، با توجه به ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری، ذاتاً تجارتی محسوب نمی شوند اما قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را بر آنها بار نموده است.

نکته ۱۰: اعمال تجاری حکمی عبارتند از: تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام برخی از امور ایجاد می شوند به علاوه معاملات برواتی.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.