هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 11

نکاتی از حقوق تجارت 11

نکته۱: سهام با نام ممكن است با اسم شخص باشد و يا صرفاً ذكر سهام با نام بر روی برگه سهم باشد ولی اگر اين چنين باشد نام صاحب سهم در دفتر سهام شركت ثبت می گردد. دفتر سهام شركت دليل مالكيت در مورد اين نوع سهام است.

نکته۲: مزیت سهم بی نام در نقل و انتقال سریع آن است و به صرف قبض و اقباض منتقل می شود.

نکته۳: مزیت سهم با نام در این امر است که در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا جعل امکان اثبات ادعا آسان است

نکته۴: انتقال سهم با نام باید در دفتر سهام شرکت ثبت شود و الا در مقابل شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود اما بین طرفین معتبر است.

نکته۵: مزیت سهم با نام در این امر است که در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا جعل امکان اثبات ادعا آسان است.

نکته۶: شرکت های سهامی که سهامشان بی نام است نمی توانند در بورس اوراق بهادار وارد شوند و باید سهام خود را به با نام تبدیل نمایند.

نکته۷: در شرکت های تعاونی سهامی عام کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت دردفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند، باطل و بلااثر خواهد بود.

نکته۸: اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیبی بوده و به امضای حداقل دو نفر از صاحبان امضاء شرکت که اساسنامه تعیین می کند برسد.

نکته۹: در این موارد صدور سهام با نام الزامی است:

۱. مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.

۲. سهام وثیقه مدیران که تا خاتمه ی مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می باشد.

۳. سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آنها.

نکته۱۰: سهم موسس: سهمی است برای موسسانی که به دلیل ارائه خدمات انجام داده در زمان تأسیس شرکت، مزایایی از قبیل قسمتی از منافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی مانده ی شرکت در حین تصفیه تخصیص می دهد. این سهام در آگهی اعلامیه ی پذیره نویسی پیش بینی می شود. تغییر امتیازات این نوع سهام با تصویب مجمع عمومی خاص موضوع ماده ۹۳ قانون تجارت است.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.