هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 2

نکاتی از حقوق تجارت 2

نکته۱: ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد:

الف) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود راحفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.

ب) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

 

نکته 2: ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق فوق مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.

نکته 3: اصولاً در مورد ادغام دو شرکت، یکی از شرکت ها وضعیت اقتصادی بهتری دارد. در این حالت سهامداران شرکتی که رونق بیشتری دارد اصولاً تقاضای امتیازاتی می کنند که این امتیازات اصولا در قالب سهام ممتاز اعطا می شود.

نکته 4: ادغام شرکت های بیمه و انتقال عملیات: وفق ماده ی ۵۴ موسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه ی مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پورتفوی خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند

نکته 5: ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.

نکته 6: انحصار عبارت است از وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود و خروج بنگاه های جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد.

نکته 7: سرمایه ی شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب و اصلاحیه های آن معاف است.

نکته 8: اسناد تجاری شامل برات، سفته و چک. اسنادی قابل نقل و انتقال هستند و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین (موضوع اسناد تجاری وجه نقد است) به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت هستند و به جای پول وسیله ی پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات ویژه برخوردار هستند.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.