هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 3

نکاتی از حقوق تجارت 3

نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصا اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.

نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است. تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.

نکته۳: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می باشند.

نکته۴: برخی اعمال تجاری درصورت تکرار تجاری قلمداد می شوند که شامل تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاه های عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات و تأسیس و بکار انداختن کارخانه می باشند.

نکته۵: اماره قانونی: کلیه معاملات تجار؛ تجاری محسوب می شود و این امر اماره قانونی است و اثبات خلاف آن با کسی است که ادعای غیرتجاری بودن معامله را دارد.

نکته۶: معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر توسط تاجر و برای حوائج تجاری باشد مگر معاملات غیر منقول شرکت های ساخت و ساز ساختمان که زمین را برای ساخت و فروش خریداری می کنند.

نکته۷: ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن: جزای نقدی و اخذ مالیات به صورت علی الرأس می باشد.

نکته۸: دفاتر مذکور و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. به علاوه در مقابل غیرتاجر می توانند قرینه محسوب شوند.

نکته۹: زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی: شرکت زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

نکته۱۰: در شرکت های سهامی عام، پس از قبول کتبی سمت از سوی مدیران و بازرسان در جلسه مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص، از زمان امضاء صورتجلسه ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

نکته۱۱: در شرکت مختلط سهامی شرکت زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه شرکت تعهد و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.

نکته۱۲: آثار شخصیت حقوقی شرکت های تجاری: داشتن اقامتگاه، وجود تابعیت برای شرکت، تفکیک دارایی شرکت از شرکاء، تفاوت نحوهی اداره شرکت و تصمیم گیری.

نکته۱۳: اساسنامه شرکت طبق ماده ۸ ل.ا.ق.ت در حکم قانون اداره شرکت است و وجود آن در شرکت های سهامی الزامی است.

نکته۱۴: در خصوص نحوه ی انتقال سهام اساسنامه نمی تواند بر خلاف این مقررات قانونی، قیدی در نظر گیرد.ثبت انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت الزامی است. به علاوه در شرکت سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد.

نکته۱۵: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد. این خصوصیت ویژه مدیران شرکت های سهامی است.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.