هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 4

نکاتی از حقوق تجارت 4

نکته۱: تاجر می تواند شخصا یا توسط قائم مقام خود فعالیت کند. موقعيت قائم مقام در مقابل آمر مانند موقعيت وكيل در مقابل موكل است.

نکته۲: قائم مقام می‌تواند واحد یا متعدد باشند. در این حالت اگر به اجتماعی بودن قائم مقامان تصريح نشود برخلاف وكالت هر كدام از قائم مقامان مستقلاً دارای اختيارات لازم برای نمايندگی امور تجارت خانه است. یعنی اصل بر استقلالی بودن است.

نکته۳: در صورت تصريح به اجتماعی بودن، اين قيد در مقابل اشخاص ثالث بی ‌اطلاع مؤثر نيست مگر اينكه طبق مقررات وزارت عدليه ثبت و آگهی شده باشد.

نکته٤: قائم مقامِ اصولاً كليه اختيارات نمايندگی تجاری را دارد و محدود كردن اختيارات او در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست مگر اينكه ثابت شود ثالث از آن مطلع بوده است. قائم مقامی تجاری برخلاف دلالی و حق العمل كاری جز اعمال تجاری نيست.

نکته۵: قائم مقام تجارتی جزو عقود رضايی است. با وجود اين اگر قائم مقامی به ثبت رسيده باشد عزل قائم مقام در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر است كه عزل، مطابق قوانين وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد مگر اينكه طرف ثالث از عزل او مطلع باشد.

نکته٦: اعمال تجاری بر سه قسم اند:

۱) ذاتی یا مطلق

۲) حکمی یا تشبیهی

۳) فرعی یا تبعی

نکته۷: تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره موضوع بند ۱ ماده ۲ ق ت عمل تجاری ذاتی است.

نکته۸: منظور از تحصیل مال؛ تملک مال از طریق عمل حقوقی دو طرفه‌ و معوض است به شرط آنکه به قصد فروش یا اجاره باشد اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

نکته۹: منظور از تحصيل در بند ۱، تحصيلی است كه منشأ آن عمل حقوقی دو طرفه‌ی معوض باشد. بنابراين تحصيل مال ناشی از واقعه‌ی حقوقی، مانند ارث یا عمل حقوقی غيرمعوض مانند هبه مشمول بند ۱ ماده ۲ ق.ت نيست لذا ذاتاً عمل تجاری شناخته نمیشود.

نکته۱۰: منظور از تصرفات، تصرفات جزیی است اما اگر تغییرات کلی و اساسی باشد و پس از ایجاد تغییرات کلی مال فروخته یا اجاره داده شود، از مصادیق اعمال تجاری نخواهد بود.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.