هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 5

نکاتی از حقوق تجارت 5

نکته۱: در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و صورت جلسه ی مندرج در ماده ی ۲۰ کفایت می‌کند اما در این شرکت نیز جلب نظر کارشناس رسمی برای آورده های غیر نقد الزامی است.

نکته۲: در شركت‌های سهامی خاص برای تصويب اساسنامه، موافقت كليه مؤسسين لازم است ولی در شركت‌های سهامی عام تصويب اساسنامه با اكثريت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی رسمی مجمع عمومی مؤسس به عمل می آيد ولی تغيير اساسنامه در هر دو شركت با اكثريت صورت می گيرد و منوط است به موافقت اكثريت دو سوم آرای حاضر در جلسهی رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده.

نکته۳: در شركت‌های سهامی خاص، انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان قانونی منوط است به موافقت همه ی مؤسسين ولی در شركت‌های سهامی عام انتخاب آنها با اكثريت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس به عمل می آيد. انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان بعدی شركت در هر دو شركت سهامی عام و شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی عادی و با اكثريت نسبی صورت می گيرد.

نکته۴: مجمع عمومی فوق العاده: برای رسیدگی به اموری تشکیل می‌شود که به صورت فوق العاده ای برای شرکت حادث شده و نیاز به تصمیم گیری و تغییر در اساسنامه یا اصلاح آن در مجمع دارد.

نکته۵: وظایف این مجمع عبارت است از:

1) تغییر مواد اساسنامه و اصلاح اساسنامه

2) تغییر در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه

3) انحلال قبل از موعد

4) ترتیب دادن سهام ممتازه

5) اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه

6) تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

7) تصویب تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

نکته۶: این مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد کند که باعث افزایش تعهدات سهامداران شود مگر آنکه با تصویب همه ی سهامداران شرکت باشد ضمناً تغییر در اساسنامه نمی تواند به محروم شدن سهامداران از حقوق شناخته شده ایشان منجر شود.

نکته۷: حد نصاب حضور: در مرتبه ی اول حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و اگر این حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه ی دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی است.

نکته۸: حد نصاب تصمیم گیری: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد.

نکته۹: مجمع عمومی عادی: وظایف این مجمع عام است و نسبت به کلیه امور شرکت حق تصمیم گیری دارد مگر اموری که در صلاحیت مجامع عمومی موسس و فوق العاده شرکت می‌باشد و بر خلاف مجمع عمومی فوق العاده که تشکیل آن جز دو موارد مقرر شده ضرورتی ندارد، تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یک بار اجباری است.

نکته۱۰: وظایف مجمع عمومی عادی: رسیدگی به حساب سود و زیان و تصویب ترازنامه، عزل و نصب مدیران، تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹، تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم و....


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.