هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 6

نکاتی از حقوق تجارت 6

نکته۱: اوراق قرضه: ورقه ی قرضه، ورقه ی قابل معامله ای است كه معرف مبلغی وام است با بهره ای معين كه تمامی آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معينی بايد مسترد گردد. برای ورقه ی قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگری نيز شناخته شود. فقط شرکت سهامی عام می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند.

نکته۲: دارندگان اوراق قرضه در اداره ی امور شركت هيچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب می شوند.

نکته۳: انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتی كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دوسال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومی رسيده باشد.

نکته۴: اوراق قرضه دو نوع هستند:

۱- اوراق قرضه ساده

۲- اوراق قرضه مرکب (۱- قابل تبدیل به سهام ۲- قابل تعویض با سهام)

نکته۵: هیات مدیره می تواند پیشنهاد اعطای مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی دهد و مجمع عمومی در صورت تشکیل با حد نصاب قانونی نسبت به آن تصمیم گیری و به هیات مدیره اجازه صدور اوراق قرضه می کند.

نکته۶: اوراق مشارکت: وفق آیین نامه اجرایی قانون نحوه ی انتشار اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی - انتفاعی دولت توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و ... شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصدمشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.

نکته۷: دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود که ممکن است این سود کمتر یا بیشتر از سود سهام شرکت باشد. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.

نکته۸: در اوراق مشارکت، ناشر باید وجوه حاصل از مشارکت را الزاما در طرح های اعلامیِ به مصرف برساند اما در اوراق قرضه ناشر می تواند به صلاحدید خود و در هر زمینه اقتصادی که لازم می داند وجوه حاصله را مصرف کند.

نکته۹: وجوه حاصل از اوراق مشارکت به مالکیت شرکت در نمی آید برعکس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیک می شود.

نکته۱۰: اوراق مشارکت سود مشخص ندارند بلکه بر اساس قیمت اسمی و در نتیجه اجرای طرح و مدت زمان مشارکت حاصل می شود اما اوراق قرضه در زمان انتشار دارای سود معلوم و مقطوع می باشند و به همین دلیل یعنی قطعی بودن سود از طرف شورای نگهبان غیر شرعی و ربوی شناخته شد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.