هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

آخرین مدیر یا مدیران شرکت، قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، باید در فرم مخصوصی، کلیه دارایی ها و بدهی های شرکت را نوشته و آن را به اداره دارایی ارسال نمایند.

در صورت تصفیه شرکت، مدیران تصفیه مکلفند تا ۶ ماه، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملکرد شخص حقوقی را به اداره دارایی تسلیم کنند.

بخاطر داشته باشید که تقسیم اموال و دارایی های شرکت منحل شده، قبل از پرداخت کامل مالیات، غیر قانونی است.

همیشه به یاد داشته باشید که می توانید در صورت عدم امکان پرداخت یکجای مالیات تعیین شده، مبلغ مالیات خود را در اقساط سه ساله پرداخت کنید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.