هشدارهای قانونی

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:

۱) انتخاب رییس و نایب رییس هیأت مدیره/انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات وی

۲) دعوت مجامع عمومی در مواعد مقرر در مواد ۹۱ و ۱۳۸ و ۱۴۱

۳) تنظیم حساب های شرکت و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی (مواد ۱۳۷ و ۲۳۳ و ۲۴۳)

۴) تهیه گزارش و ارائه به مجمع عمومی (مواد ۶۱ و ۷۱ و ۱۵۶ و ۱۸۹ و تبصرهی ماده ۱۶۷)

۵) تجویز معاملات مذکور در ماده ۱۲۹

۶) موضوع نمودن یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ماده ۱۴۰

۷) تقاضای افزایش سرمایه از مجمع عمومی فوق العاده (ماده ۱۶۲)، عملی نمودن افزایش سرمایه و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها (ماده ۱۶۳)، رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان (ماده ۱۸۱)

۸) انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه (ماده ۱۹۲)

۹) امر تصفیه شرکت (ماده ۲۰۴)

 

نکات:

1) نماینده شخص حقوقی که به نمایندگی از شخص حقوقی در هیأت مدیره حضور دارد همان وظایف و اختیارات شخص حقیقی را دارد. این نماینده توسط شخص حقوقی عضو هیأت مدیره قابل عزل است به شرط اینکه جانشینی را کتباً به شرکت معرفی کند. در غیر این صورت غایب محسوب می شود.

2) اشخاص ممنوع از مدیریت شرکت: افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و محجورین + افرادی که به جهت ارتکاب سرقت، خیانت در امانت کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن از حقوق اجتماعی محروم شده اند در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

3) همچنین رییس جمهور و معاونان وی و وزیران و کارمندان دولت نمی توانند در شرکت های تجاری غیر از تعاونی ها سمت مدیر عامل و مدیریت داشته باشند.

4) سردفتران و دفتریاران نیز نمی توانند عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ها را داشته باشند.

5) اعمال و اقدامات مدیرانی که ممنوع از مدیریت بوده اند در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ولی به تقاضای هر ذینفع و از طرف دادگاه قابل عزل است.

6) انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره، اختیاری است و اعضای علی البدل برای موارد اضطراری است و در صورت عزل مدیر، مجمع موظف است ضمن عزل، مدیر دیگری انتخاب کند.

7) محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط در روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن محسوب می شود.

8) نصاب تشکیل جلسات هیأت مدیره: با حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره جلسات تشکیل می شود.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.