ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام:

برای انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنعتی و كشاورزی وجود شركت های بزرگ لازم و ضروری است. شركت هايی كه مؤسسين آن ها قسمتی از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين می كنند شركت سهامی عام ناميده می شود. در اين گونه شركت ها مؤسسين يا مديران با اداره شركت، سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادی قرار می دهند و در اثر اين عمل سودی از سرمايه گذاری يا انجام فعاليت‌های عمرانی نصيب سهامدار می شود و در نيز رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد.

برای انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنعتی و كشاورزی وجود شركت های بزرگ لازم و ضروری است. در اين گونه شركت ها سرمايه‌ های اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار می‌شود. مؤسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادی قرار می دهند و در اثر اين عمل دو منفعت حاصل مي‌گردد. در مرحله اول سودی از سرمايه گذاري يا انجام فعاليت‌های عمرانی نصيب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد.

شركت سهامی عام نوع به خصوص و منحصر به فرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذيره نويسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلاً توضيحات مختصری در خصوص اين نوع شركت با استفاده از مفاد لايحه اصلاحی قانون تجارت بيان می گردد.

شركت هايی كه مؤسسين آن ها قسمتی از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين می كنند شركت سهامی عام ناميده می شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهی های شركت به طور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تأسيس شركت های سهامی عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمايه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يک سال از طريق افزايش سرمايه، سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام بايد به انواع شركت های ديگر مطرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع (سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحيت دار تقاضا نمايد.

 

شرایط تأسیس و ثبت شرکت سهامی عام:

برای تأسيس شركت سهامی عام مؤسسين در بدو امر بايستی حداقل ٢٠% سرمايه را شخصاً تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكی از بانک ها سپرده، سپس اظهارنامه ای به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسی سهام كه به امضای كليه مؤسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركت ها تسليم و رسيد دريافت دارند. چنان چه قسمتی از تعهد مؤسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارک مالكيت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده توديع و گواهی بانک را به ضميمه اظهارنامه و مدارک فوق الذكر به اداره ثبت شركت ها تسليم دارند. اداره ثبت شركت ها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت) پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسی را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسی توسط مؤسسين در جرايد آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن به عمل آمده در معرض ديد علاقه‌ مندان قرار می گيرد. علاقه‌ مندان به خريد سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه بايد نقداً پرداخت شود پرداخت و رسيد دريافت خواهند داشت.

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانونی وی خواهد رسيد. نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضای بانک به پذيره نويس تسليم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشانی و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارک مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد. امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود. پس از انقضای مهلت پذيره نويسی يا تمديد آن مؤسسين حداكثر در ظرف يک ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگی و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلاً ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

مجمع عمومی مؤسس پس از رسيدگی و احراز پذيره نويسی كليه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب می نمايند و مديران و بازرسان بايد كتباً قبولی خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب می گردد. آن گاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی مؤسس به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولی مديران و بازرسان و صورت جلسه هيئت مديره و ساير مدارک مورد نياز جهت ثبت به اداره ثبت شركت ها تحويل گردد و چنان چه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يک از مؤسسين با پذيره نويسان اداره ثبت شركت ها گواهی نامه‌ ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده ارسال می دارد تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزينه كه برای تأسيس شركت پرداخت شده به عهده مؤسسين می باشد.

 

ارگان اداره كننده و مشكلات قانونی شرکت های سهامی عام:

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسيار مؤثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مديريت براي بالا بردن ميزان فعاليت و موفقيت شركت های مزبور در بازار سرمايه و ايجاد اشتغال از اهميت ويژه ای برخوردار است. تركيب و سازمان ارگان عالي مديريت در حقوق ايران، حقوق انگليس و حقوق ايالات متحده امريكا به صورت واحد بوده اما در برخی از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه يعنی شامل هيئت مديره و هيئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركيب دو سيستم را پذيرفته و مؤسسين مخير هستند كه سيستم هيئت مديره واحد يا دوگانه را بپذيرند.

در حقوق ايران مشكلات قانونی از نظر عزل مديران كه مجمع بدون توجيه منطقی می تواند آن ها را عزل نمايد به ثبات مديريت لطمه می زند و يا در مورد استعفای مدير يا قصد اضرار و يا انقضای مدت مديريت آنان مسئوليت مدنی برای فاعل زيان در قانون تجارت پيش بينی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و ٣٠ و ١٣١ (ل.ا.ق.ت.) علاوه بر ابهامات موجود نياز به بازنويسی دارد.

 

مدارک لازم برای ثبت شركت سهامی عام:

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
  توضیح: از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود و در این مرحله در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد)
 5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
 6. فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه شرکت
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

توجه:

 1. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
 2. حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
 3. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
 4. اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

يادآوری ها:

 1. حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.
 2. حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط مؤسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.
 3. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسی به امضای مؤسسين رسيده باشد.
 4. اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز.