ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع:

ماده ٢٦ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جای تعریف اختراع به احصای موارد در مقام تعریف برآمده و مقرر می دارد: هر قسم اكتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به كاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد كه بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اكتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینكه اكتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای كه در این مورد اداره ثبت تهران می دهد « ورقه اختراع » نامیده می شود. اختراع حاصل خلاقیت ذهنی بشر است یا می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشكلات فنی جامع به شمار می آید.

 

ماده ٢٧ قانون مقرر می دارد:

هر كس مدعی یكی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت اختراع نماید:

  1. ابداع هر محصول صنعتی جدید.
  2. كشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

 

اختراعات قابل ثبت:

كلیه مواردی كه در زمینه علوم و صنعت و كشاورزی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت زندگی آحاد جامعه بوده و جنبه تازگی دارد به عنوان اختراع قابل ثبت می باشد. در مقابل آن بنا به دستور ماده ٢٨ قانون ثبت علائم و اختراعات برای نقشه های مالی تقاضای ثبت پذیرفته نمی باشد و همچنین قانونگذار جهت صیانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص یا اشخاص خاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیتی برای ثبت فورمول ها و ترتیبات دوایی مقرر داشته و برای دفاع از ارزش های اجتماعی هر گونه اختراع یا هر گونه اختراع تكمیلی كه مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت و اخلاق حسنه اجتماع یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد و یا تضادی با مقررات شرع مقدس داشته باشد قابل ثبت ندانسته است.

برابر ماده ٣٣ مدت اعتبار اختراع به تقاضای مخترع می تواند ١٠ ، ١٥ یا حداكثر ٢٠ سال باشد و مدت مزبور صراحتاً در ورقه اختراع قید می گردد. در چنین صورتی مخترح یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

 

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع:

  1. اظهارنامه اختراع ٣ نسخه.
  2. توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه.
  3. نقشه های اختراع ٣ نسخه.
  4. در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی تسلیم اداره مالیكت صنعتی شود اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد.
  5. در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل آمده باشد یک برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارک تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود.
  6. فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین.
  7. قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

هشدار