صورتجلسه تغییرات شرکت

صورتجلسه تغییرات شرکت

تغییرات شرکت:

تغییرات شرکت شامل هر نوع اصلاح یا تغییری در مواد اساسنامه اعم از تغییر موضوع یا الحاق به موضوع شركت، تغییر نام و یا آدرس شركت، تغییر سرمایه و یا سهام شركا، انحلال و یا تسویه شركت، نقل و انتقال سهام، پرداخت مالیات و ... می شود. عمده ترین تغییرات شرکت عبارتند از:

 

صورتجلسه تغییرات شرکت:

برای هر نوع اصلاح یا تغییری در مواد اساسنامه هیات مدیره، بازرسین و سایر در شرکت ها بایستی مجمع عمومی تشکیل و طی یک صورتجلسه کلیه تصمیمات در اداره ثبت هر استان به ثبت رسانید مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام یا شرکا یک شرکت تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

 

تنظیم تغییرات شرکت:

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

 

1) مجمع عمومی عادی.

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

 1. تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 2. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 3. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 4. تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

 

2) مجمع عمومی فوق العاده.

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه از جمله در سرمایه شرکت، آدرس شرکت، موضوع و ... منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است:

 1. تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت، تغییر در موضوع شرکت، تغییر محل شرکت
 2. افزایش یا کاهش سرمایه
 3. تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها
 4. اجازه صدور اوراق قرضه
 5. ایجاد سهام ممتازه
 6. انحلال شرکت

 

3) هیئت مدیره.

جلسات هیات مدیره:

شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسسین و عادی انتخاب می شوند. مدت ماموریت هیات مدیره در اساسنامه معین خواهد شد لیکن این مدت در شرکت های سهامی از دو سال تجاوز نخواهد کرد انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است.

شرکت های مسئولیت محدود توسط مدیرانی که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شوند اداره می شود همانند شرکت های سهامی خاص مدیران شرکت توسط مجمع عادی یا موسس برای مدت نامحدود یا حداقل دو سال انتخاب می شوند.

اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیران شرکت انتخاب نمود در آن صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

مدیران شرکت سهامی بایستی تعداد سهامی که در اساسنامه شرکت مقدر شده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تغییرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود. مادامی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

تصویب ترازنامه سود و زیان هر دوره مالی در شرکت های سهامی خاص به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.

 

اشخاص ذیل را نمی توان به عنوان مدیران شرکت انتخاب نمود:

 1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
 2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند و در مدت محرومیت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جرمی که موجب قانونی در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده باشد، از جمله اختلاس تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

هشدار