تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت بعد از ثبت:

آیا در زمان ثبت نشانی دقیق و اصلی شرکت الزامی است؟

غیر موسسین می توانند نشانی محل زندگی خود را در زمان ثبت شرکت به جای دفتر مرکزی اعلام نمایند.

نشانی هر شرکت از نظر محل اصلی دارای ارزش و اعتبار است که کلیه مراسلات و نامه ها به آنجا ارسال می گردد. از این لحاظ در صورت تغییر باید سهامداران یا شرکاء در اسرع وقت از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه ای دال بر تغییر آدرس اعلام نمایید.

 

نکته قانونی:

شرکت ها بعد از ثبت بایستی پرونده مالیاتی، کد اقتصادی و پرونده بیمه داشته باشند.

با در نظر گرفتن این امر باید 2 ماه پس از ثبت شرکت آدرس دقیق شرکت را اعلام نمایند چرا که برای کد اقتصادی آدرس دقیق الزامی است.

 

موسسه مشاوران کسری برای سهولت و تسریع در امورات شرکت ها پیشنهاد می دهد موسسین از ابتدا آدرس دقیق و مشخص شرکت خود را اعلام نمایند.

هشدار