هشدارهای قانونی

انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ (قابل اجرا از اول سال ۱۳۹۵)

مشخصات دفاتر و تکالیف مودیان

انواع دفاتر موضوع آیین نامه یاد شده عبارتند از:

۱) دفتر روزنامه

۲) دفتر کل

۳) دفتر روزنامه و کل مشترک

۴) دفتر معین

۵) سایر دفاتر

صاحبان مشاغلی که در گروه اول (بر اساس حجم و نوع فعالیت) قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر (دفاتر دستی) ، می بایست برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده استفاده نمایند.

در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.