هشدارهای قانونی

نکاتی از حقوق تجارت 8

نکاتی از حقوق تجارت 8

نکته ۱: اساسنامه ی شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

نکته ۲: افزایش سرمایه زمانی امکان پذیر است که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده باشد.

نکته ۳: افزایش سرمایه از چندین راه امکان پذیر است: صدور سهام جدید، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت و تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت.

نکته ۴: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید: انتشار سهام جدید با پذیره نویسی که در این صورت تأدیه ی مبلغ اسمی از سوی پذیره نویسان فقط به صورت نقدی امکانپذیر است اما در شرکت سهامی خاص تأدیه ی مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیر نقدی نیز جایز است.

نکته ۵: پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد که فقط در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

نکته ۶: صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند، مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند این حق تقدم را سلب نماید. این حق قابل نقل و انتقال است و محدودیت هایی دارد.

نکته ۷: چنانچه نقل و انتقال سهم دارای محدودیت هایی باشد مانند آنکه منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی باشد (در شرکت سهامی خاص)، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیران است.

نکته ۸: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود: مبلغ اسمی سهام را می‌توان در سهامی عام حداکثر تا ۱۰ هزار ریال بالا برد. پس اگر در ابتدای تاسیس شرکت مبلغ اسمی سهام هزار تومان باشد افزایش سرمایه از این طریق ممکن نیست اما در سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد.

نکته ۹: تادیه ی مبلغ اسمی جدیدی به یکی از طرق ذیل است و در مواردی که این تادیه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند فقط با توافق همه ی سهامداران امکان پذیر است:

  1. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
  2. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت
  3. انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

 

نکته ۱۰: افزایش سرمایه از تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت: در صورت قابل تبدیل بودن اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان اجازه ی انتشار اوراق قرضه را می‌دهد و ضمن تعیین شرایط و مهلتی به هیات مدیره اجازه می‌دهد تا سرمایه ی شرکت را افزایش دهد و هیات مدیره نیز در پایان مهلت تعیین شده معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق قرضه ای که برای تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از انجام تشریفات ثبت افزایش مزبور در مرجع ثبت شرکت‌ها، سهام جدید انتشار و به صاحبان اوراق مذکور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق به شرکت تسلیم نموده اند تحویل می‌دهد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.