هشدارهای قانونی برای تحرير و نگهداری دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی برای تحرير و نگهداری دفاتر قانونی

در صورتی که تاجر هستید و دفاتر تجاری دارید؛ این دفاتر هم برای محاکم دادگستری و هم برای اداره دارایی سندیت دارد.

تاکید می گردد که تنظیم و نگهداری دفاتر را باید مطابق آیین نامه مربوطه انجام دهید؛ در غیر این صورت دفاتر شما رد می شود.

 

تحرير و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده 11) مؤديانی كه دفتر روزنامه و كل نگهداری می نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهای مالی و محاسباتی و مؤديان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزينه ) بايد هر گونه درآمد، هزينه، خريد و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آن كه برای نگهداری حساب ها از ماشين های الكترونيكی و كارت های حساب استفاده شود.

تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنان چه بر پايه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام يا قسمتی از درآمد و هزينه های مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد، هزينه، خريد و فروش دارائی های قابل استهلاک كه در حدود متعارف متكی به اسناد و مدارک است، می بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوی كه برای رسيدگی ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13) در مواردی كه دفاتر روزنامه و كل نگهداری می شود، كليه معاملات و ساير رويدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه ها، خريد و فروش دارائی های قابل استهلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارک يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعی تاخير تحرير شناخته نمی شود و هر گاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتی كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتی و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات های مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحيه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد كرد

تبصره 3- در مواردی كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائی يا ساير مراجع قانونی و يا به عللی خارج از اختيار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سی روز دفاتر جديد امضاء ، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقی و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و كل كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتی كه دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتی و در غير اين صورت كليه معاملات و ساير رويدادهای مالی و محاسباتی شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند.

ماده 16) امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

ماده 17) مؤديانی كه از سيستم های الكترونيكی استفاده می نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين های الكترونيكی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند. علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگی بايد دستورالعمل های نحوه كار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگی قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين های الكترونيكی را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتی مربوطه تسليم نمايند.

 

جهت اطلاع از شیوه صحیح تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری، آئين نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم را مطالعه کنید و یا با تماس با کارشناسان خبره موسسه مشاوران کسری از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

مطالب مرتبط