هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها؛

از امضا نمودن ذیل مدارک ثبت و صورتجلسه تغییرات به جای سایر شرکا تاکیداً خودداری گردد.

در صورت احراز این مسئله با مشکلات قانونی مواجه خواهید شد.

مطالب مرتبط